กิจกรรม Nurses SUT Happy Life and Learn

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2567 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรม Nurses SUT Happy Life and Learn สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีตามธรรมเนียมสากล เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้องและเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN AUN-QA💙🤍💙
——————————————-

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top