สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ : 0-4422-3551
E-mail : pairat@sut.ac.th

นางสาวสุรดา โนนสุภาพ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4422-3507
E-mail : surada@sut.ac.th

นางฉวีวรรณ เศียรอุ่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4422-3510
E-mail : chawiwan.s@sut.ac.th

นางสาวณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4422-3918
E-mail : nattakan.su@sut.ac.th

นางสาวจันจณา อบกลาง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4422-3519
E-mail : janjana_o@sut.ac.th

นางสาวศรัญญา ตรีบุตรดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4422-3562
E-mail : saranya.t@sut.ac.th

Scroll to Top