ฐานข้อมูลรายละเอียดรายวิชา

ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา ปีการศึกษา 2564-2566

ลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชา (Click ดูข้อมูลได้ที่ชื่อวิชา)ภาคการศึกษาที่
1711202แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล1/2564
2716212ชีวสถิติและระบาดวิทยาสำหรับพยาบาล1/2564
3716201การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ1/2564
4715308ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาและทารก1/2564
5712306ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 21/2564
6713307ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช1/2564
7715311ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง1/2564
8715310ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์1/2564
9714309ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1/2564
10713207การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 12/2564
11716406ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล2/2564
12716412เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น2/2564
13711203การพยาบาลพื้นฐาน2/2564
14712205การพยาบาลผู้สูงอายุ2/2564
15712206การพยาบาลผู้ใหญ่ 12/2564
16715303การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์2/2564
17715210การพยาบาลมารดาและทารก2/2564
18711305จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล2/2564
19712204การประเมินภาวะสุขภาพ2/2564
20714301การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 12/2564
21716313ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพพยาบาล 12/2564
22714302การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 22/2564
23715304การพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง2/2564
24716413ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพพยาบาล 22/2564
25716408ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น2/2564
26712410ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน2/2564
27716407ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน2/2564
28713208การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 23/2564
29712101สารสนเทศทางการพยาบาล3/2564
30715303การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์3/2564
31712209การพยาบาลผู้ใหญ่ 23/2564
32715310ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์3/2564
33712212ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 13/2564
34711211ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน3/2564
35716407ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน3/2564
36715311ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง3/2564
37716411ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล3/2564
38711409ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล3/2564
39714309ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น3/2564
40712401การพยาบาลฉุกเฉิน1/2565
41716201การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ1/2565
42715312ความปลอดภัยของผู้รับบริการและการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล1/2565
43711202แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล1/2565
44716402การพยาบาลอนามัยชุมชน1/2565
45711203การพยาบาลพื้นฐาน1/2565
46716403การรักษาโรคเบื้องต้น1/2565
47715404วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล1/2565
48716212ชีวสถิติและระบาดวิทยาสำหรับพยาบาล1/2565
49711405ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล1/2565
50713307ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช1/2565
51712306ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 21/2565
52715308ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก1/2565
53711305จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล2/2565
54712204การประเมินภาวะสุขภาพ2/2565
55712205การพยาบาลผู้สูงอายุ2/2565
56712206การพยาบาลผู้ใหญ่ 12/2565
57713207การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 12/2565
58714301การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 12/2565
59714302การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 22/2565
60715210การพยาบาลมารดาและทารก2/2565
61715304การพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง2/2565
62716313ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพพยาบาล 12/2565
63716412เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น2/2565
64716413ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพพยาบาล 22/2565
65712410ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน2/2565
66716407ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน2/2565
67716408ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น2/2565
68712209การพยาบาลผู้ใหญ่ 23/2565
69713208การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 23/2565
70715303การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์3/2565
71716406ประเด็และแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล3/2565
72NR01 1001วิชาชีพการพยาบาล3/2565
73NR01 1002ดิจิทัลทางการพยาบาล3/2565
74711211ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน3/2565
75711409ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล3/2565
76712212ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 13/2565
77714309ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น3/2565
78715310ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์3/2565
79715311ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง3/2565
80716411ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล3/2565
Scroll to Top