รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 : Admission ปีการศึกษา 2567

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ 3 Admission สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการดังนี้

1) [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ] และดำเนินการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล

2) วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2567 ส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 – 4 ที่แพทย์ลงนามรับรอง พร้อมทั้งแนบเอกสารผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ผล Lab) ตัวจริงทุกรายการที่ตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมกันเป็น PDF File เพียงไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวผู้สมัครและชื่อ-สกุล ส่งกลับมายังสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทาง E-mail : surada@g.sut.ac.th เท่านั้น

3) Scan QR Code สำหรับกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับผู้ผ่านการคัดเลือกกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top