สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ความเป็นมา

สถานวิจัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการแบ่งส่วยงานภายใน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 ให้ “สถานวิจัย“ เป็นส่วนงานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2552 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 306 ง ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สถานวิจัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนเครือข่ายองค์กรความร่วมมือของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามแนวคิด University –Community Engagement เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาของพื้นที่ ในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อสุขภาวะของประชาชน

ยุทธศาสตร์

พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาประเทศ

เป้าประสงค์

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดเป้าประสงค์ด้านการวิจัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไว้ 4 ประการ คือ
1) เพื่อสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมีจำนวนมากขึ้น
3) เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในการตีพิมพ์งานวิจัย หรือจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
4) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการดำเนินการวิจัย

กลยุทธ์

พัฒนาความร่วมมือและแสวงหากิจกรรมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการวิจัย และสร้างความเข้มแข็งในการตั้งกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัยในอนาคต

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/บุคลากรในการดำเนินการวิจัย/งานสร้างสรรค์ แสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัย ตามยุทธศาสตร​การวิจัย ของสำนักวิชา และหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
  3. สนับสนุนการพัฒนาบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ
  4. สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ภาคีความร่วมมือ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  6. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ
  7. ดำเนินการจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  8. ส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

การดำเนินการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้มีผลงานจากทุกสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำปฏิทินดำเนินงาน จัดทำโครงการ/กิจกรรม ขอเบิกงบประมาณ และดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และกรอกข้อมูลแต่ละไตรมาสในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย รวบรวมผลการดำเนินงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ และเขียนรายงานการประเมินตนเองตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และบุคลากร สนับสนุนการสร้างเครือข่ายฯ กับหน่วยงานและสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเทียบเคียงผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเสริมสร้างบรรยากาศการทำวิจัยในลักษณะ Multilevel researchers (MLR)

Research Theme

Wellness สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย

1. หน่วยวิจัยผู้สูงอายุ (Elderly Research Unit)
2. กลุ่มวิจัยด้านสุขภาพและสุขภาวะ (Health and Wellness Research Group)

สาขาการวิจัย OECD:

1. สาขาการวิจัยหลัก OECD: วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
2. สาขาการวิจัยย่อย OECD: พยาบาลศาสตร์

ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

นักวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ทั้งในลักษณะงานวิจัยเดี่ยว ในทุกสาขาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล และการบูรณาการข้ามศาสตร์ในลักษณะ Inter-professional research

ติดต่อสถานวิจัย

สถานวิจัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :  0-4422-3507
E-mail :  nurse_research@g.sut.ac.th

Add Line
Scroll to Top