หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 ให้การรับรองรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้มีผลจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2570 โดยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

– รุ่นที่ 1 (ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2565)
– รุ่นที่ 2 (ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 ธันวาคม 2566)

Scroll to Top