โครงสร้างองค์กร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 ส่วนงาน ได้แก่  
1. สำนักงานคณบดี
2. สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล (การพยาบาลพื้นฐาน)
3. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
4. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
5. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
6. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
7. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
8. สถานวิจัย 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561)

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบกำกับดูแลงานของสำนักวิชา มีรองคณบดีทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมาย มีหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัยรับผิดชอบงานของสาขาวิชาและสถานวิจัย และหัวหน้าสำนักงานคณบดีรับผิดชอบช่วยงานบริหารจัดการของสำนักงานคณบดี ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสารบรรณ ฯลฯ และช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักวิชา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ

การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสำนักวิชา คือ คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสำนักวิชาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย และผู้แทนคณาจารย์จำนวน 2 ท่าน โดยมีอาจารย์ 1 ท่านทำหน้าที่เลขานุการ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี  ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

Scroll to Top