ประวัติการก่อตั้ง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชา ในสังกัดมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านพยาบาลของประเทศ และเขตนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลนักเทคโนโลยีที่สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มวาง แผนพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งขณะนั้นยังเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงสร้างการบริหารของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) ได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และในการประชุมสภามหา วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552 สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองสถาบันวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาพยาบาลตามแผนการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ครบรอบการปรับปรุง 3 ครั้ง ครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2555 สำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) ให้เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเก่าที่เปิดใช้อยู่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2560 สำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา

Scroll to Top