คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารี

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ : 0-4422-3509
E-mail : saranya.c@sut.ac.th

รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3931
E-mail : chantira@sut.ac.th

ผศ.ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3558
E-mail : satharune@sut.ac.th

อ.ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3959
E-mail : kulrawee@sut.ac.th

อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3933
E-mail : nutthita@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.อติพร สำราญบัว

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3523
E-mail : atiporn@sut.ac.th

อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3949
E-mail : waritorn@sut.ac.th

อาจารย์พัชรินทร์ พรมสอน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-5952
E-mail : phacharin@sut.ac.th

อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3520
E-mail : raweewan@sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

โทรศัพท์ : 0-4422-3911
E-mail : sawat@sut.ac.th

ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3512
E-mail : jantakank@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.บำเพ็ญ คำดี

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3516
E-mail : bumpen@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.ลักขณา ไชยนอก

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3513
E-mail : lakkhana@sut.ac.th

อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3991
E-mail : natchira@sut.ac.th

อาจารย์ศุจิรัตน์ ปัญญาแก้ว

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3540
E-mail : sujirat@sut.ac.th

อาจารย์อาทิตยา แก้วน้อย

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3563
E-mail : arthitaya.ka@sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผศ.ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

โทรศัพท์ : 0-4422-3556
E-mail : benchaporn@sut.ac.th

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3514
E-mail : naruemol@sut.ac.th

ผศ.ดร.ธนกมณ ลีศรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3532
E-mail : thanakamon@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3565
E-mail : s.chaichan@sut.ac.th

อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3934
E-mail : thatkhwan@sut.ac.th

อาจารย์กัลยาวีร์ อนนท์จารย์

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3521
E-mail : kanlayawee@sut.ac.th

อาจารย์สกุลพร สงทะเล

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3557
E-mail : sakunporn.son@sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

โทรศัพท์ : 0-4422-5954
E-mail : kodchakon@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3543
E-mail : patrasa@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3532
E-mail : thanakamon@sut.ac.th

ผศ.ภรณี อนุสนธิ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)

โทรศัพท์ : 0-4422-3515
E-mail : paranee@sut.ac.th

อาจารย์กฤติยาณี ปะนัตถานัง

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3525
E-mail : krittiyanee@sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

ผศ. พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

โทรศัพท์ : 0-4422-5951
E-mail : piyaorn@sut.ac.th

ผศ.ดร.ศักดา ขำคม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3541
E-mail : sakdakh@sut.ac.th

ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3990
E-mail : suparpit@sut.ac.th

อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3988
E-mail : kanjana@sut.ac.th

อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3511
E-mail : rachadaporn@sut.ac.th

อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ

ตำแหน่ง อาจารย์ (ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)

โทรศัพท์ : 0-4422-3508
E-mail : kornkan@sut.ac.th

สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

โทรศัพท์ : 0-4422-3911
E-mail : sawat@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.จินตนา ตาปิน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3989
E-mail : jintana.ta@sut.ac.th

Scroll to Top