ผู้บริหาร

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
sawat@sut.ac.th

ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
suparpit@g.sut.ac.th

อาจารย์ ดร.จินตนา ตาปิน
รองคณบดีฝ่ายคลินิก
jintana.ta@sut.ac.th

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
หัวหน้าสถานวิจัย
naruemol@sut.ac.th

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ และรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
sawat@sut.ac.th

ผศ.ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
benchaporn@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
kodchakon@sut.ac.th

ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
saranya.c@sut.ac.th

ผศ.พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
piyaorn@sut.ac.th

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
pairat@sut.ac.th

Scroll to Top