วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม​

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันแห่งโอกาสทางการพยาบาลที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะ”

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ
  2. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน
  3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ
  4. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม
  5. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

“มุ่งผลสัมฤทธิ์”

ค่านิยม

SUT-CARE :

S = Sustainability ความยั่งยืน

U = Unity ความรัก ความสามัคคี

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม

C = Continuous Improvement ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

A = Accountability ความรับผิดชอบและพร้อมรับการตรวจสอบ

R = Respect ความเคารพนับถือ

E = Entrepreneurial mindset มีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ

Scroll to Top