Author name: inadmin

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 : Admission ปีการศึกษา 2567

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ 3 Admission สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการดังนี้1) [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ] และดำเนินการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล2) วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2567 ส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 – 4 ที่แพทย์ลงนามรับรอง พร้อมทั้งแนบเอกสารผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ผล Lab) ตัวจริงทุกรายการที่ตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมกันเป็น PDF File เพียงไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวผู้สมัครและชื่อ-สกุล ส่งกลับมายังสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทาง E-mail : surada@g.sut.ac.th เท่านั้น3) Scan QR Code สำหรับกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับผู้ผ่านการคัดเลือกกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

กิจกรรม Nurses SUT Happy Life and Learn

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2567 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรม Nurses SUT Happy Life and Learn สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีตามธรรมเนียมสากล เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้องและเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN AUN-QA——————————————- ภาพกิจกรรม

งานพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกลนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 14ประจำปีการศึกษา 2566ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา#พิธีมอบหมวก #พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล #พยาบาลมทส. Photo by โดยทีมคณะทำงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ภาพกิจกรรม OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA …

งานพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ตามที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังลิงค์  http://nurse.sut.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศ-สวพย.เรื่อง-รายชื่อผู้ได้รับทุน-สวพย.-2566.pdf  

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ✨รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์✨ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ✨คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์✨ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ภาพบรรยากาศ

กิจกรรม “รับขวัญเจ้าเข้าสู่อ้อมกอดพยาบาล มทส.”

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “รับขวัญเจ้าสู่อ้อมกอดพยาบาล มทส.” เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่และต้อนรับเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 15 นำโดย รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมรับขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15 ภาพกิจกรรม

ร่วมให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ผู้แทนอธิการบดี มทส. ผศ.ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และ อ.ดร.กชกร เพียซ้าย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อ.ดร.จินตนา ตาปิน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน Mr.Souksavanh PHANPASEUTH คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ที่แสดงความร่วมมือระหว่างกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะความรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป ภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้   ลำดับที่ รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล ชั้นปี ๑ B6624385 นายมงคล ศรีชุมพล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ๒ B6635169 นางสาวณัฐชยา มณีขันธ์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 3 B6635213 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมนอก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 4 B6635350 นางสาววรัญญา สุทธิแสน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 5 B6635459 นางสาวเบญญาภา ใจอ่อน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 6 B6635497 นางสาวรัตนาวดี บัวพงษ์ชน …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2566 Read More »

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมจิตตปัญญา ปีการศึกษา 2566

วันนี้ (5 ส.ค. 2566)สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตตปัญญา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566  ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม   ภาพกิจกรรม

Scroll to Top