คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ประธาน

ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.จินตนา ตาปิน
รองคณบดีฝ่ายคลินิก
กรรมการ

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
หัวหน้าสถานวิจัย
กรรมการ

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวฯ
กรรมการ

ผศ.ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
กรรมการ

ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
กรรมการ

ผศ.พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
กรรมการ

รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กรรมการ

ผศ.ดร.ธนกมณ ลีศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
กรรมการและเลขานุการ

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจันจณา อบกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

Scroll to Top