ข้อมูลอาจารย์

อาจารย์ ดร.ลักขณา ไชยนอก

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0-4422-3513
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : lakkhana@sut.ac.th

Scroll to Top