สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

ผศ. พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

โทรศัพท์ : 0-4422-5951
E-mail : piyaorn@sut.ac.th

ผศ.ดร.ศักดา ขำคม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3541
E-mail : sakdakh@sut.ac.th

ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3990
E-mail : suparpit@sut.ac.th

อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3988
E-mail : kanjana@sut.ac.th

อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3511
E-mail : rachadaporn@sut.ac.th

อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ

ตำแหน่ง อาจารย์ (ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)

โทรศัพท์ : 0-4422-3508
E-mail : kornkan@sut.ac.th

Scroll to Top