ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ตามที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566 นั้น

บัดนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังลิงค์  http://nurse.sut.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศ-สวพย.เรื่อง-รายชื่อผู้ได้รับทุน-สวพย.-2566.pdf

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top