สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

โทรศัพท์ : 0-4422-3911
E-mail : sawat@sut.ac.th

ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3512
E-mail : jantakank@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.บำเพ็ญ คำดี

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3516
E-mail : bumpen@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.ลักขณา ไชยนอก

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3513
E-mail : lakkhana@sut.ac.th

อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3991
E-mail : natchira@sut.ac.th

อาจารย์ศุจิรัตน์ ปัญญาแก้ว

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3540
E-mail : sujirat@sut.ac.th

อาจารย์อาทิตยา แก้วน้อย

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3563
E-mail : arthitaya.ka@sut.ac.th

Scroll to Top