สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารี

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ : 0-4422-3509
E-mail : saranya.c@sut.ac.th

รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3931
E-mail : chantira@sut.ac.th

ผศ.ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3558
E-mail : satharune@sut.ac.th

อ.ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3959
E-mail : kulrawee@sut.ac.th

อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3933
E-mail : nutthita@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.อติพร สำราญบัว

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3523
E-mail : atiporn@sut.ac.th

อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3949
E-mail : waritorn@sut.ac.th

อาจารย์พัชรินทร์ พรมสอน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-5952
E-mail : phacharin@sut.ac.th

อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3520
E-mail : raweewan@sut.ac.th

Scroll to Top