สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

โทรศัพท์ : 0-4422-5954
E-mail : kodchakon@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3543
E-mail : patrasa@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3532
E-mail : thanakamon@sut.ac.th

ผศ.ภรณี อนุสนธิ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)

โทรศัพท์ : 0-4422-3515
E-mail : paranee@sut.ac.th

อาจารย์กฤติยาณี ปะนัตถานัง

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3525
E-mail : krittiyanee@sut.ac.th

Scroll to Top