สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผศ.ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

โทรศัพท์ : 0-4422-3556
E-mail : benchaporn@sut.ac.th

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3514
E-mail : naruemol@sut.ac.th

ผศ.ดร.ธนกมณ ลีศรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3532
E-mail : thanakamon@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3565
E-mail : s.chaichan@sut.ac.th

อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3934
E-mail : thatkhwan@sut.ac.th

อาจารย์กัลยาวีร์ อนนท์จารย์

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3521
E-mail : kanlayawee@sut.ac.th

อาจารย์สกุลพร สงทะเล

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3557
E-mail : sakunporn.son@sut.ac.th

Scroll to Top