สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

โทรศัพท์ : 0-4422-3911
E-mail : sawat@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.จินตนา ตาปิน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3989
E-mail : jintana.ta@sut.ac.th

Scroll to Top