ภาพบรรยากาศโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน การวางแผนการเรียน สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เกิดการเตรียมความพร้อมในการเรียนรายวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับนักศึกษา

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top