ผลงานหนังสือและตำรา

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
          สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
         สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
          สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คู่มือการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนการพยาบาล

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
         สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
         สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

Scroll to Top