สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Institute of Nursing,
Suranaree University of Technology

รอบที่ 1 Portfolio
ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่
ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 3 Admission
ปีการศึกษา 2567
รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

V D O

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Scroll to Top