• วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศทางการพยาบาล พัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้

  • อัตลักษณ์ : บัณฑิตพยาบาลนักเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน

  • เอกลักษณ์ : สำนักวิชาแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

  • Work Integrated Learning & Active Learning

  • บัณฑิตพยาบาลมีงานทำ 100%

  • บัณฑิตพยาบาลสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพฯ ผ่าน 100%

News/Events
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 สมัครเพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
Nursing SUT Channel
เมี่ยงปลาทูสมุนไพร เสริมพลังงานคุณแม่ใกล้คลอด
เล่นกับลูกนั้นสำคัญไฉน
เล่นกับลูกขณะตั้งครรภ์
เล่นกับลูกเพิ่มความผูกพัน 0-6 เดือน
เล่นกับลูก 6 เดือน - 1 ปี
เล่นกับลูก 1-3 ปี (วัยเตาะแตะ)
เล่นกับลูกช่วง 3-6 ปี
เล่นกับลูกช่วง 6-9 ปี
เล่นกับลูกช่วง 9-12 ปี
เล่นกับลูกช่วง 12-15 ปี
เด็กพิเศษกับการเล่น
ผู้สูงอายุกับการเล่นของบุตรหลาน
บทบาทชุมชนกับการเล่น