ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่1-3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยอคิตะ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอคิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศรับสมัครฯ รายละเอียดดังนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระดับชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.3 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

1.4 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

1.5 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1.6 มีหลักฐานแสดงผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันสมัคร โดยจะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.6.1 คะแนนสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A2, B1, B2, C1, C2

1.6.2 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400

1.6.3 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 93 หรือ 30 (iBT)

1.6.4 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5

หมายเหตุ :

  1. นักศึกษาแนบหลักฐานข้อ 1.6 พร้อมใบสมัคร หรือสามารถนำหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษมาแสดงเพิ่มเติมได้ในวันสอบสัมภาษณ์
  2. หากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกต้องแสดงหลักฐานการได้รับภูมิคุ้มกันโรคตามกำหนดของประเทศญี่ปุ่น

 

  1. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

2.1  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก เว็บไซต์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และส่งเอกสารมาที่ e-mail: nutthita@sut.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โทรศัพท์ 08-3368-0002

2.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

2.3  สัมภาษณ์นักศึกษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ 1

2.4  ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

  1. ค่าใช้จ่าย

3.1 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และจากทุนกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทางค่าประกันสุขภาพ และค่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

3.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่พักจากมหาวิทยาลัยอคิตะ ประเทศญี่ปุ่น

3.3 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ประมาณคนละ 5,000 บาท

 

  1. ข้อกำหนด อื่น ๆ

4.1 กำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ (ช่วงปิดภาคการศึกษา)

4.2 หลังจากเดินทางกลับมาจากการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลการไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่นให้คณาจารย์ และนักศึกษาคนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน

4.3 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กำหนด

4.4 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำหน้าที่ร่วมต้อนรับและดูแลนักศึกษาและอาจารย์ที่เดินทางมาจาก มหาวิทยาลัยอคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลาประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1lzjXOu3SRC58jY35xft63ldshjQbLXTo?usp=sharing

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top