ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 “Ready to Work”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดงานกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 : Ready to Work” ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 2 เมษายน 2565 ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าวฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ ได้แนวทางในการปฏิบัติงานนระยะเปลี่ยนผ่านสู่พยาบาลวิชาชีพ และได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจเลือกที่ทำงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทนจากโรงพยาบาลชั้นนำ ในการบรรยายให้ความรู้และข้อมูลแก่นักศึกษา

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top