โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (Survivor : SUT) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

📌เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Survivor : SUT) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565”
🔻 กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “Soft skills กับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
โดยคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
🔻กิจกรรมสันทนาการ รับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ร่นที่ 14 และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 13 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง
🔻กิจกรรมมอบรุ่นแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 12 จากรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11
โดยคณาจารย์จากงานกิจกรรมนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 12 และชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top