กิจกรรมค่ายอาสาสร้างทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2564

📌ค่ายอาสาพัฒนา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับวัดป่าทรัพทวีธรรมาราม จัดกิจกรรมล้างตึกชำระใจและฟังคติธรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) รพ.มหาราชในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 และได้จัดกิจกรรมให้รณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ณ โรงอาหารโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top