ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs)

แหล่งฝึกปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
 • สถิติรับเข้านักศึกษา
 • สถิติการสำเร็จการศึกษา
 • สถิติรับเข้าเทียบกับสำเร็จการศึกษา
 • สถิติผู้สมัครเข้าศึกษา
 • ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
 • ข้อมูลหลักสูตร
 • ข้อมูลรายวิชา
 • ตารางสอนอาจารย์
 • แผนการศึกษาปีการศึกษา
 • แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • ตารางเรียนนักศึกษา
 • ระบบทะเบียนและประเมินผล
Scroll to Top