ร่วมให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

🔽เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ผู้แทนอธิการบดี มทส. ผศ.ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และ อ.ดร.กชกร เพียซ้าย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อ.ดร.จินตนา ตาปิน รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน Mr.Souksavanh PHANPASEUTH คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ที่แสดงความร่วมมือระหว่างกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะความรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

🤍💙🤍💙🧡

 

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top