โครงการบริการวิชาการและพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและวันสาธารณสุขแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

📌 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top