Nursing Information System

ระบบสารสนเทศ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Database

 • ประวัติบุคลากร
 • ผลงานตีพิมพ์
 • ทุนวิจัย
 • นวัตกรรม
 • ครุภัณฑ์การศึกษา
 • ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
  • มคอ.3, มคอ.4
  • คำอธิบายรายวิชา
 • ภาระงานอาจารย์
Scroll to Top