Uncategorized

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสารเชิงวิชาชีพ

งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสารเชิงวิชาชีพ  ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย   ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสารเชิงวิชาชีพ” ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Survivor :SUT) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Survivor : SUT) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565” กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “Soft skills กับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้โดยคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กิจกรรมสันทนาการ รับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ร่นที่ 14 และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 13 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องกิจกรรมมอบรุ่นแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 12 จากรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11โดยคณาจารย์จากงานกิจกรรมนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 12 และชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11 ภาพกิจกรรม

พิธีประดับแถบหมวก มอบเข็มวิทยฐานะ บัณฑิตพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 8 และพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีประดับแถบหมวก มอบเข็มวิทยฐานะ บัณฑิตพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 8 และพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม1 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายอาสาสร้างทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาสร้างทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสามแยกปักธงชัย ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการและพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและวันสาธารณสุขแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานพิธีได้มีผู้แทนจากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาพกิจกรรม

Scroll to Top