ปรัชญา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มีความเชื่อว่า บัณฑิตพยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในปัจจัยมนุษย์ (Humanware) ปัจจัยองค์กร (Orgaware) ปัจจัยข้อมูล (Infoware) และความรู้ความชำนาญในปัจจัยเทคโนโลยี (Technoware) หล่อหลอมรวมกันให้บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะชีวิต และมีสมรรถนะพร้อมจะให้การพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวมที่สอดรับกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทั้งในด้านการเสริมสร้างและปกป้องสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประครอง เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีภาวะสุขภาพที่ดี  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากล เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การสร้างสรรค์งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิต พัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นที่พึ่งของสังคม และการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   ได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

              1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ
              2. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน              
              3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ
              4. ให้บริการวิชาที่สอดคล้องกับความต้องของชุมชนและสังคม
              5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ
              

ค่านิยม

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  • มีความรับผิดชอบ
  • ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
  • สร้างสรรค์ผลงาน
  • เป็นที่พึ่งของสังคม

สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้
  2. ความสามารถด้านวิจัย
  3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการหรืองานวิจัย
  4. ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ เพื่อนำสุ่การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี