ผู้บริหาร

wantana2

ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

คณบดี
naruemol2

ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง

รองคณบดี/หัวหน้าสถานวิจัย
roumporn

ผศ. ดร.รวมพร คงกำเนิด

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน/หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
naleeluk

อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์/หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
pairat032019

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

nareelux

อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
TEL: 0 4422 3990 E-mail: naleeluk@sut.ac.th
jintana

อาจารย์ ดร.จินตนา ตาปิน

อาจารย์
TEL: 0 4422 3989 E-mail: jintana.ta@sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

wantana2

ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
TEL: 0 4422 3911 E-mail: thingan@sut.ac.th
nutthita

อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ

อาจารย์
TEL: 0 4422 3933 E-mail: nutthita@sut.ac.th
jantira

รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

อาจารย์
TEL: 0 4422 3931 E-mail: chantira@sut.ac.th
saranya

ผศ. ดร.ศรัญญา จุฬารี

อาจารย์
TEL: 0 4422 3509 E-mail: saranya.c@sut.ac.th
waritorn

อาจารย์ วาริธร ประวัติวงศ์

อาจารย์
TEL: 0 4422 3949 E-mail: waritorn@sut.ac.th
rawiwan

อาจารย์ รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร

อาจารย์
TEL: 0 4422 3520 E-mail: raweewan@sut.ac.th
Kullawee

อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน

อาจารย์
TEL: 0 4422 3959 E-mail: kulrawee@sut.ac.th
162052OK

ผศ. ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์

อาจารย์
TEL: 0 4422 3558 E-mail: isuntrara@sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

wantana2

ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
TEL: 0 4422 3911 E-mail: thingan@sut.ac.th
bantita

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ

อาจารย์
TEL: 0 4422 3532 E-mail: bantita@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย

อาจารย์
TEL: 0 4422 5954 E-mail: kodchakon@sut.ac.th
patraporn

อาจารย์ ภัทรภร สฤษชสมบัติ

อาจารย์
TEL: 0 4422 3543 E-mail: patrasa@sut.ac.th
paranee

ผศ. ภรณี อนุสนธิ

อาจารย์
TEL: 0 4422 3515 E-mail: paranee@sut.ac.th
S__2318478

อาจารย์ กฤติยาณี ปะนัตถานัง

อาจารย์
TEL: 0 4422 5954 E-mail: Krittiyanee@sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

roumporn

ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
TEL: 0 4422 3565 E-mail: roumporn@sut.ac.th
sirikorn

อาจารย์ สิริกร ขาวบุญมาศิริ

อาจารย์
TEL: 0 4422 3988 E-mail: kanjana@sut.ac.th
sakda

อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม

อาจารย์
TEL: 0 4422 3541 E-mail: sakdakh@sut.ac.th

อาจารย์ รัชดาภรณ์ ใจอ้าย

อาจารย์
TEL: 0 4422 3511 E-mail: rachadaporn@sut.ac.th

อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร

อาจารย์
TEL: 0 4422 5951 E-mail: piyaorn@sut.ac.th

อาจารย์ กรกานต์ พึ่งน้ำ

อาจารย์
TEL: 0 4422 3508 E-mail: kornkan@sut.ac.th (ลาศึกษาต่อ)
1010344

ผศ. ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์

อาจารย์
TEL: 0 4422 3563 E-mail: suparpit@g.sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาบาลอนามัยชุมชน
TEL: 0 4422 3565 E-mail: roumporn@sut.ac.th

ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง

อาจารย์
TEL: 0 4422 3514 E-mail: naruemol@sut.ac.th

อาจารย์ ทัดขวัญ มธุรชน

อาจารย์
TEL: 0 4422 3934 E-mail: thatkhwan@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์

อาจารย์
TEL: 0 4422 3540 E-mail: s.chaichan@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี

อาจารย์
TEL: 0 4422 3531 E-mail: thanakamon@sut.ac.th

ผศ. ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ

อาจารย์
TEL: 0 4422 3556 E-mail: benchaporn@sut.ac.th

อาจารย์ สกุลพร สงทะเล

อาจารย์
TEL: 0 4422 3510 E-mail: sakunporn.son@sut.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
TEL: 0 4422 3990 E-mail: naleeluk@sut.ac.th

ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

อาจารย์
TEL: 0 4422 3512 E-mail: jantakank@sut.ac.th

อาจารย์ ณัฏจิรา วินิจฉัย

อาจารย์
TEL: 0 4422 3991 E-mail: natchira@sut.ac.th (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ ลักขณา ไชยนอก

อาจารย์
TEL: 0 4422 3513 E-mail: lakkhana@sut.ac.th

ผศ. ดร.กัลยา วิริยะ

อาจารย์
TEL: 0 4422 3934 E-mail: kallayawi@sut.ac.th

อาจารย์ ศุจิรัตน์ ศรีทองเหลือง

อาจารย์
TEL: 0 4422 xxxx E-mail: sujirat@sut.ac.th

สำนักงานคณบดี

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
TEL: 0 4422 3551 E-mail: pairat@sut.ac.th

นางสาวปนัดดา แซ่เล้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL: 0 4422 3918 E-mail: panadda@sut.ac.th

นางสาวสุรดา โนนสุภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL: 0 4422 3507 E-mail: surada@sut.ac.th

นางฉวีวรรณ เศียรอุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL: 0 4422 3510 E-mail: chawiwan.s@sut.ac.th

นางสาวจันจณา อบกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL: 0 4422 3519 E-mail: inket@sut.ac.th

นางสาวกัลยาณี สายสินธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL: 0 4422 3562 E-mail: kanlayanee@sut.ac.th