สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552  โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 และมีประกาศการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองสถาบันครั้งแรก (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ได้เริ่มวางแผนพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก  ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งขณะนั้นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ยังเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การกำกับของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ก่อตั้งเรียบร้อยแล้ว  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)  ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ  ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552 สำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาพยาบาลตามแผนการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ครบรอบการปรับปรุง 2 ครั้ง  ครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2555  สำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) ให้เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเก่าที่เปิดใช้อยู่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ  ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555   และ ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2560  สำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา