สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ : 0-4422-3911
E-mail : thingan@sut.ac.th

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

รศ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3931
E-mail : chantira@sut.ac.th

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

ผศ. ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3558
E-mail : satharune@gmail.com

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

ผศ. ดร.ศรัญญา จุฬารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3509
E-mail : saranya.c@sut.ac.th

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3959
E-mail : kulrawee@sut.ac.th

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3933
E-mail : nutthita@sut.ac.th

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3949
E-mail : waritorn@sut.ac.th

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

อาจารย์พัชรินทร์ พรมสอน
อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-5952
E-mail : phacharin@sut.ac.th

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3520
E-mail : raweewan@sut.ac.th

>>ดูประวัติเพิ่มเติม

Scroll to Top