ข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 0-4422-3556
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : benchaporn@sut.ac.th

Scroll to Top