ข้อมูลอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)
โทรศัพท์ : 0-4422-3515
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : paranee@sut.ac.th

Scroll to Top