ข้อมูลอาจารย์

อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย

ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
โทรศัพท์ : 0-4422-5954
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : kodchakorn@sut.ac.th

Scroll to Top