ข้อมูลอาจารย์

ผศ. ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-4422-3990, 0-4422-3542
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : suparpit@sut.ac.th

Scroll to Top