ข้อมูลอาจารย์

ผศ. ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 0-4422-3558
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : lsunthara@sut.ac.th

Scroll to Top