ข้อมูลอาจารย์

อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0-4422-3565
โทรสาร : 0-4422-3506
E-mail : s.chaichan@sut.ac.th

Scroll to Top