สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

โทรศัพท์ : 0-4422-3514
E-mail : jantakank@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.จินตนา ตาปิน

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : 0-4422-3989
E-mail : jintana.ta@sut.ac.th

Scroll to Top