โครงสร้างองค์กร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 ส่วนงาน ได้แก่  1. สำนักงานคณบดี 2. สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล (การพยาบาลพื้นฐาน) 3. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  4. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช 5. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 6. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 7. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 8. สถานวิจัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561)

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบกำกับดูแลงานของสำนักวิชา มีรองคณบดีทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมาย  มีหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัยรับผิดชอบงานของสาขาวิชาและสถานวิจัย  และหัวหน้าสำนักงานคณบดีรับผิดชอบช่วยงานบริหารจัดการของสำนักงานคณบดี ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสารบรรณ ฯลฯ และช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักวิชา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ

การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสำนักวิชา คือ คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสำนักวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย  คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณบดี  รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย และผู้แทนคณาจารย์จำนวน 2 ท่าน โดยมีอาจารย์ 1 ท่านทำหน้าที่เลขานุการ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี  ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ