Shadow

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ในรูปแบบ online 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Survivor : SUT) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ zoom meeting

กิจกรรมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล  ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทาง Zoom Video Conference โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 110 คน ทั้งนี้ ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร

พิธีประดับแถบหมวก มอบเข็มวิทยฐานะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 9 และพิธีมอบหมวก เข็มสัญลักษณ์และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปี พศ. 2564  ในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมจิตปัญญาพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันที่ 20 -21 มี.ค. 2564 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมา

พิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมค่ายอาสาสร้างทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา