Shadow

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีประธานในพิธีวางพานพุ่ม รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.มทส. กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดย ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 
 
โดยภายในงานพิธีได้มีผู้แทนจากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
1. ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2. ผศ. ดร.ศรัญญา จุฬารี ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล การวิจัยเชิงบูรณาการ ประจำปี 2564 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นางสาวจันจณา อบกลาง ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานดีเด่น
 
 
รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จิตอาสาและเสียสละเพื่อส่วนรวม
1. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
ได้แก่ นายอิทธิพล กล่อมศรี
2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
ได้แก่ นายเอมิน เสนาะโสด
3. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
ได้แก่ นายรัฐกิจ ศรฤทธิ์

ภาพกิจกรรม