Shadow

ค้นหาผลงานตีพิมพ์

No. Document Details DatabaseYearDownlod
1Thanakwang, K., Thinganjana, W., & Konggumnerd, R. (2014). Psychometric properties of the Thai version of the Diabetes Distress Scale in diabetic seniors. Clinical interventions in Aging, 9, 1353-1361. (Scopus)Scopus2557view
2ศิริอร สินธุ รวมพร คงกำเนิด กุลระวี วิวัฒนชีวิน (2557). การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 20(2). หน้า 32-45. (TCI 2)TCI 22557view
3Singha-Dong, N. (2014). Tuberculosis Preventive Behaviors of a Patient with Pulmonary TB in Sisaket Province of Thailand: A Structural Equation Model of a Cross-sectional Survey. Journal of Nursing and Health Care (Journal of Nurses’ Association of Thailand North-eastern Division), 32(1), 152-164. (TCI 1)TCI 12557view
4ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรัญญา จุฬารี (2557). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: กรณีศึกษา 1 เดือนหลังปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555. วารสารวิจัยสถาบัน มข. 2(2). วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2557
5Chiaranai, C. (2014). Patient Reminder Program: An Effective Technology Improving Patient Outcome. Journal of Health Science. (2). 185-193. (ISI)ISI2557view
6จันทร์ทิรา เจียรณัย. (2557). ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เตือนการรับประทานยาต่อคุณภาพชีวิตและการติดตามการรักษาของผู้สูงอายุ. สงขลานครินทร์เวชสาร, 32(3). หน้า 173-184. (TCI 1)TCI 12557view
7Chiaranai, C. (2014). A phenomenological study of day-to-day experiences of living with heart failure: Do cultural differences matter?. Journal of Cardiovascular Nursing, 29(4), E9-E17. (Scopus)Scopus2557view
8ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรัญญา จุฬารี (2557). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: กรณีศึกษา 1 เดือนหลังปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555. วารสารวิจัยสถาบัน มข. 2(2). วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2557
9กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, มาสริน ศุกลปักษ์, ดวงเนตร ธรรมกุล, วิไลวรรณ ทองเจริญ, รัชนี ศุจิจันทรรัตน์,และ วัลลภา บุญรอด. (2558). ปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก. วารสารกองการพยาบาล. 42(3): 105-126.TCI 12558view
10Petchprapai, N. (2015). Mild Traumatic Brain Injury: Adapting to Consequences. Australasian Journal of Neuroscience, 25(2), 12-19. CINAHL2558view
11ณัฐฐิตา เพชรประไพ. (2558). การสำรวจภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา. สงขลานครินทร์เวชสาร. 33(1): 21-30.TCI 12558view
12ศักดา ขำคม. (2558). ผลการใช้สื่อการสอนอัจฉริยะฯ (SEMC) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 8(4) : 126-139.TCI 22558view
13สายฝน เอกวรางกูร, รวมพร คงกำเนิด, ศิริอร สินธุ, ลักษมล ลักษณะวิมล. (2559). บริการสุขภาพทางเพศตามบริบทและความต้องการของเยาวชน: มุมมอง สถานการณ์ ความท้าทาย และทางออกของการดำเนินการ. วารสารสภาการพยาบาล. 65(4): 16-23.TCI 12559view
14นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และรัชดาภรณ์ ใจอ้าย. (2559). ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. วารสารพยาบาลทหารบก. 17(1) : 70-78.TCI 12559view
15อภินันท์ ขำศิริ สุทธีพร มูลศาสตร์ และวัลลภา บุญรอด. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำตนเอง ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลหัวหน้าเวรในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารพยาบาลทหารบก. 17(2): 145-153.TCI 12559view
16Tongdee, P., Loyd, R.A. , Kanoksin, S., Kanjanawetang, J., Winwan, K., Nimkuntod, P. (2016). Clinical Usefulness of Lipid Ratios to Identify Subclinical Atherosclerosis in Perimenopausal/Menopausal Women. J Med Assoc Thai. 99(Suppl 7): S36-S41.JMed Assoc Thai2559view
17ลักขณา ไชยนอก. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี. 41(1) : 3-12.TCI 12559view
18Sriyasak A., Algvist, A.L., Sridawruang C., Neamsakul W. & Haggstrom-Nordin E. (2016). Struggling with motherhood and coping with fatherhood-A grounded theory study among Thai teenagers. International Journal of Nursing and Midwifery. 42: 1-9.ISI2559view
19วรรณวดี เนียมสกุล และภิญญารัช บรรเจิดพงศ์ชัย. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนคลินิกฝากครรภ์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ VARK ในรายวิชาปฏิบัติการมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 8(2): 20-35.TCI 12559view
20Sriyasak, A., Almquvist, A-L., Sridawruang, C., Neamsakul, W., & Haggstrom-Nordin, E. (2016). The new generation of Thai fathers: Breadwinners involved in parenting. American Journal of Men’s Health. retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215945.PubMed2559view
21Chiaranai, C. (2016). The Lived Experience of Patients Receiving Hemodialysis Treatment for End-Stage Renal Disease: A Qualitative Study. Journal of Nursing Research. 24(2): 101-108.ISI2559view
22Kanhadilok, S.; McCain, Nancy L.; McGrath, Jacqueline M.; Jallo, N.; Price, Sarah K.; Chiaranai, C. (2016). Factors Associated With Exclusive Breastfeeding Through Four Weeks Postpartum in Thai Adolescent Mothers. The Journal of Perinatal Education. 25(3): 150-161.ISI2559view
23Chiaranai, C. (2016). Development of a Nursing Documentation Program: A Pilot Study. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 22(2), 93-110.TCI 12559view
24นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และรัชดาภรณ์ ใจอ้าย. (2559). ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. วารสารพยาบาลทหารบก. 17(1) : 70-78.TCI 12559view
25ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, วารุณี เกตุอินทร์, รวมพร คงกำเนิด, ศิริอร สินธุ. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ความเสี่ยงปัญหาสุขภาพทางเพศ และการปกป้องสุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา. วารสารพยาบาลศาสตร์. 35(4): 33-48. TCI 22560view
27สมจิต แดนสีแก้ว, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, นฤมล สิงห์ดง, ปิยนุช บุญกอง. (2560). บริบทการทำงานของพยาบาลไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(2): 216-228.TCI 12560view
27Kume, Y., Makabe, S., Singha-Dong, N., Vavamun, P., Apikomonkon, H., and Griffiths, J., (2017). Seasonal effects of circadian motor activity Rhythm and a health-related quality of life in Japanese and Thai elderly. Chronobiology International Journal. Online Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/icbi20, DOI:10.1080/07420528.2017.1372468Chronobiology International Journal2560view
28ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล.
(2560). ประสบการณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของปราชญ์นมแม่. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(1): 83-91.
TCI 12560view
29ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรัญญา จุฬารี ฉวีวรรณ เศียรอุ่น. (2560). ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา. 18(1): 92-103. TCI 12560view
30ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล.
(2560). ประสบการณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของปราชญ์นมแม่. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(1): 83-91. (TCI 1)
TCI 12560view
31วรรณวดี เนียมสกุล. (2560). ประสบการณ์การทำคลอดครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 9(2): 1-16.TCI 12560view
32Petchprapai, N. (2017). Quality of Life among Mild Traumatic Brain Injured Adults. The Journal of Nursing Research, 25(1), 51-58.ISI2560view
33อัมพร คำหล้า, วรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์, ศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย, กิตติพงษ์ แก้วตา. (2560). การพัฒานารูปแบบการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(2): 34-44. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2560view
34จันทร์ทิรา เจียรณัย, ศรัญญา จุฬารี. (2560). แนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยแท้งติดเชื้อที่มีภาวะช็อก. วารสารวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 23(1): 109-123.TCI 12560view
35ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรัญญา จุฬารี และฉวีวรรณ เศียรอุ่น. (2560). ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา. 18(1): 92-103. TCI 12560view
36จันทร์ทิรา เจียรณัย, ศรัญญา จุฬารี. (2560). แนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยแท้งติดเชื้อที่มีภาวะช็อก. วารสารวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 23(1): 109-123.TCI 12560view
37Alexander, L., Wajanatinapart, P., & Lauver, D. (2017). Psychometric properties of belief measures about osteoporosis and its control. Applied Nursing Research, doi:10.1016/j.apnr.2017.08.006Applied Nursing Research2560view
38กรกานต์ พึ่งน้ำ. (2559) การเสริมสร้างพลังอำนาจที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: หัวใจในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทและครอบครัว. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ2560
39วรรณวดี เนียมสกุล. (2561). รูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อลดความเครียดแก่นักศึกษาพยาบาลในการทำคลอดครั้งแรก. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 10(2), 184-183. (TCI 1)TCI 12561view
40ศรัญญา จุฬารี และจันทร์ทิรา เจียรณัย. (2561). ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11(1), 2220-2232. (TCI 2)TCI 22561view
41วรรษชล พิเชียรวิไล. (2561). ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์ต่อความสามารถในกาคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. 12(1), 37-47. (TCI 1)TCI 12561view
42จันทร์ทิรา เจียรณัย, ณัฐฐิตา เพชรประไพ, ศรัญญา จุฬารี, วาริธร ประวัติวงศ์, รวีวรรณ พงษ์พุฒิพัชร, และสิริกร ขาวบุญมาศิริ. (2561). การดูดเสมหะแบบระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ : การทบทวนจากหลักฐานเชิงประจักษ์. ราชาวดีสารวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 8(1): 82-93.TCI 22561
43Areerat Chuankit and Kulawee Wiwattanacheewin (2018). Effects of Empowerment Program on Health Bahavior and Effectiveness of Pulmonary Rehabilitation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Journal of Health Sciences Scholarship January-June 2018, Vol.5 No.1. P.59-75.TCI 22561