Shadow

ผลงานวิจัย

ทุนวิจัย

ค้นหางานวิจัย

ลำดับที่หัวหน้าโครงการสาขาวิชาชื่อโครงการแหล่งทุนปี พ.ศ.งบประมาณ (บาท)
1รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์การพยาบาลพื้นฐานผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองมทส.2553165,500
2รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มทส.2553100,000
3รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประสบการณ์ในแต่ละวันกับการมีชีวิตอยู่กับโรคหัวใจล้มเหลว: การวิจัยเชิงคุณภาพกองทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.2553200,000
4รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์การพยาบาลพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิตวิญญาณหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในชุมชนเขตเมือง นครราชสีมาสำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ2553100,000
5อ.บัณฑิตา นฤมาณเดชะการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนลยีสุรนารีสำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้งเสริมสุขภาพ
2553106,200
6อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์Health Life Style ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นปีที่ 1 สำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ2553100,000
7อ.บัณฑิตา นฤมาณเดชะการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในผู้ป่วยโรคไตวายที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องหน่วยบริการสาธารณสุขเขต 14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9 นครราชสีม
2553232,000
8อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การเสริมพลัง (Empowerment) การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข เขต 14การเสริมพลัง (Empowerment) การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข เขต 142553500,000
9ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) สู่การพัฒนาศูนย์องค์รวมในระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต9 นครราชสีมา2553220,000
10อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการสำรวจภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มทส.2554100,000
11อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การศึกษาสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการของครอบครัว เพื่อการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวในจังหวัดนครราชสีมาวช. : สำนักแผ่นดินจัดสรร)2554380,000
12อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุNRU2554539,500
13อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุผลของการออกกำลังกายร่วมกับการเสริมแคลเซียมและวิตามินดีที่มีต่อความหนาแน่นกระดูกในผู้สูงอายุNRU2554145,000
14ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนภาวะสุขภาพ ภาระด้านครอบครัว ชุมชน และสังคมของผู้สูงอายุ และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา NRU2554200,000
15อ.ดร.ปัทมา วาจามั่นการพยาบาลอนามัยชุมชน“ผลการจัดเมนูอาหารต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในผู้สูงอายุที่อาศัย
ในบ้านพักคนชรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
NRU255479,500
16ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมิติจิตวิญญาณในผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานชนิด 2NRU2554115,000
17อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์พัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพแบบบูรณาการงานคุณภาพด้วยกระบวนการ SHA และ D/C Plan ปี 2554สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา2554430,000
18รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์ และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนครอพ.สธ : ภายใต้ชุดโครงการ อพ.สธ. ของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์2555450,000
19รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยระบบเตือนผู้ป่วยอัตโนมัติทางโทรศัพท์วช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)2555330,000
20รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประสบการณ์ของผู้ป่วยไทยที่มีภาวะไตวายระยะสุดท้ายกับการมีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องฟอกไตเทียมซ การวิจัยปรากฎการณ์นิยมมทส. : กองทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.2555200,000
21อ.ลักขณา ไชยนอกการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกต้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามทส. : นักวิจัยรุ่นใหม่
2555100,000
22อ.ดร.กชกร เพียซ้ายการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยโรคหอบหืดและผู้ดูแลมทส. : นักวิจัยรุ่นใหม่2555100,000
23อ.รัชดาภรณ์ ใจอ้ายการพยาบาลจิตเวชการสร้างเสริมคุณภาพด้านพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นตอนต้นมทส. : นักวิจัยรุ่นใหม่2555100,000
24อ.ภรณี อนุสนธิ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการศึกษาพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพ แหล่งสนับสนุน และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ วัย 1-5 ปีมทส. : นักวิจัยรุ่นใหม่255597,000
25อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชุดโครงการวิจัยการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555800,000
26รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุผลของการใช้เครื่องกระดุ้นไฟฟ้าสมองต่อการบรรเทาอาการอันเนื่องมาจากโรคมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม: การวิจัยนำร่อง
ชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555400,000
27อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555300,000
28อ.ดร.ศักดา ขำคมการพยาบาลจิตเวชประสบการณ์การมีชีวิตอยู่ด้วยโรคมะเร็งเต้านมชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.
2555100,000
29อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ชุดโครงการวิจัยการส่งเสริมการดูแลครรภ์คุณภาพชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555600,000
30อ.จินตนา ตาปินการพยาบาลพื้นฐานผลของโปรแกรมการเตรียมคลอดอย่างมีคุณภาพต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรกที่ทำงานนอกบ้านชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555100,000
31อ.ลักขณา ไชยนอกการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองในระยะคลอดต่อความเครียดของมารดาที่ทำงานนอกบ้านชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.255592,000
32อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของครอบครัวมารดาที่ทำงานนอกบ้านชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555
408,000
33ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสุขภาพระดับตำบลเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังอย่างมีส่วนร่วมชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555700,000
34ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนการพัฒนาระบบสุขภาพระดับตำบลเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังอย่างมีส่วนร่วม กรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555349,800
35ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประสิทธิผลของกิจกรรมการปรับวิถีชีวิตต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2555350,200
36อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพแบบบูรณาการงานคุณภาพด้วยกระบวนการ SHA และเครือข่ายการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (IC) ปี 2554สปสช.2555400,000
37อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน เขตนครชัยบุรินทร์ (HIV+TB)สปสช.2555420,874
38อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ เขตนครชัยบุรินทร์สปสช.2555500,000
39รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการศึกษารวบรวมข้อมูลหลากหลายของสมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมทั้งตำรับยาโบราณ ของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณในพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชนใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)2556290,000
40อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนวัตกรรมทางการ : เครื่องเตือนการรับประทานยา
มทส. : กองทุนนวัตกรรม255670,000
41อ.ลักขณา ไชยนอกการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาเครื่องบดยาไฟฟ้ามทส. : กองทุนนวัตกรรม255670,000
42ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์บนอุปกรณ์พกพา (Preg-cal 3.0)มทส. : กองทุนนวัตกรรม2556220,000
43อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชุดโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิต
ชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.
2556900,000
44อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพัฒนาชุดทดสอบสารพิษโคลีนเอสเตอเรสในเลือดชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556300,000
45รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานด้วยระบบเตือนผู้ป่วยอัตโนมัติทางโทรศัพท์แบบ 2 ทางชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556400,000
46ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์ “เพร็กแคล” บนโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์: การศึกษานำร่อง ณ โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556200,000
47ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนชุดโครงการพัฒนาระบบการควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วม ของผู้ป่วย ชุมชน และเครือข่ายควบคุมวัณโรค: กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556400,000
48อ.ดร.ปัทมา วาจามั่น การพยาบาลอนามัยชุมชนสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ ด้านการป้องกัน การดูแลรักษา การควบคุมโรค และรูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงต่อวัณโรคชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556170,300
49ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนการพัฒนาแบบจำลองการป้องกันและควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วม ของครอบครัว ชุมชน และระบบสุขภาพชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556229,700
50ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเครือข่ายการเกื้อหนุนทางสังคม และสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556350,000
51ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเครือข่ายการเกื้อหนุนทางสังคมในบริบทอีสาน: มุมมองจากผู้สูงอายุวัยปลายชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556100,000
52ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการสำรวจเครือข่ายการเกื้อหนุนทางสังคม และสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้านวิจัยของ มทส.2556250,000
53อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในระยะที่ 2 เขตนครชัยบุรินทร์สปสช.2556500,000
54อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาสถานการณ์ระบบบริการงานเอดส์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยบริการสปสช.2556120,000
55อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพ แบบบูรณาการงานคุณภาพด้วยกระบวนการเครือข่ายการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (IC)สปสช.2556500,000
56อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ: วิจัยเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)2556500,000
57ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสมรรถนาด้านการวิจัยโรคเรื้อรังในประเทศไทยMichigan University
2556189,900
58อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์วช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)2557754,000
59อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระดับจังหวัดกรมควบคุมโรค2557497,800
60อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพระยะที่ 3 เขตนครชัยบุรินทร์สปสช.2557316,777
61ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสมรรถนาด้านการวิจัยโรคเรื้อรังในประเทศไทยMichigan University
25571,373,568
62ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ชุดโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบบริการอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพมารดาว้ยรุ่นและครอบครัว (ระยะที่ 2)วช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)25573,334,000
63ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนารูปแบบการดูแลที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว ระดับโรงพยาบาลชุมชนวช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)25571,378,000
64อ.ทัดขวัญ มธุรชน
การพยาบาลอนามัยชุมชนการพัฒนาเครือข่ายชุมชนที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัววช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)2557900,000
65ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาระบบการส่งต่อที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัววช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)25571,056,000
66ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิดการพยาบาลอนามัยชุมชนชุดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับเยาวชนวช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)
25572,879,000
67อ.ทัดขวัญ มธุรชน
การพยาบาลอนามัยชุมชนการศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการปกป้องสุขภาพทางเพศและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทางเพศของเยาวชนวช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)
2557385,000
68ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิดการพยาบาลอนามัยชุมชนการศึกษาระบบการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับเยาวชนวช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)2557494,000
69ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิดการพยาบาลอนามัยชุมชนวิจัยประเมินผลระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับเยาวชนวช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)25582,000,000
70ผศ.พ.ต.หญิง ดร.วัลลภา บุญรอดการพยาบาลพื้นฐานการพัฒนาเครื่องมือประเมินและการศึกษาพฤติกรรมการสอนแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมทส. นักวิจัยรุ่นใหม่2558100,000
71รศ.ดร.จ้นทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประสบการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุ มทส. : กองทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.2558200,000
72ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนการศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมรรถนาด้านการวิจัยโรคเรื้อรังในประเทศไทยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสมรรถนาด้านการวิจัยโรคเรื้อรังในประเทศไทย)Michigan University2558283,680
73อ.ดร.ศรัญญา จุฬารีการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายโดยใช้การฟ้อนรำพื้นบ้านเป็นฐานสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์วช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)2559420,000
74อ.ดร.ศรัญญา จุฬารีการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน การจัดการทางการพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นมทส.นักวิจัยรุ่นใหม่2559100,000
75ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)2559563,000
76ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนการศึกษาศักยภาพด้านการขอทุนวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรด้านการศึกษาพยาบาลของไทย (ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาสมรรถนาด้านการวิจัยโรคเรื้อรังในประเทศไทย)University of Michigan2559851,040
77อ.ภรณี อนุสนธิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการดูสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินวช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)2559334,000
78ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนการสำรวจจังหวะชีวิตตามฤดูกาลของผู้สูงอายุ ความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยAkita International University255976,000
79ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคมและจัดทำกรณีศึกษานำร่องบริษัท ป่าสาละ จำกัด2560297,267
80ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนImproving Equity to Preventive Care for People with Stroke Risk in Rural Thai CommunitiesUniversity of Michigan2560117,591
81อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์โครงการส่งเสริมัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ สปสช.เขต 9สำนักงานหลักประกันสุขภาพ2560210,000
82อ.วรรษชล พิเชียรวิไลการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีประวัติเกิดก่อนกำหนดมทส.นักวิจัยรุ่นใหม่2561100,000
83ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงการพยาบาลอนามัยชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Health and Wellness เน้น Health Aging และบุคลากรด้าน Service Innovationวช. : สำนักงบ (งบประมาณแผ่นดินจัดสรร)25614,000,000
84อ.ณัฏจิรา วินิจฉัยการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การผลิตโปรแกรมจำลองสื่อการเรียนการสอนสำหรับการฉีดยามทส. กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ2561220,000
85ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาเพื่อเสริมสร้างการตั้งครรภ์คุณภาพ (SUT-PREGCAL 4.0) มทส. กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ2561250,000
86อ.รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชรการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมทส.นักวิจัยรุ่นใหม่2561100,000
87รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทำความเข้าใจกับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม: การเดินทางจากการวินิจฉัยผ่านการรอดชีวิตมทส. : กองทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.2561200,000
88อ.บัณฑิตา นฤมาณเดชะการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเครื่องต้นแบบตรวจจับความชื้นแบบไร้สาย (สำหรับป้องกันแผลกดทับ)เทคโนธานี : โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล2561250,000
89ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง การพยาบาลอนามัยชุมชนกลุ่มวิจัยด้านสุขภาพและสุขภาวะมทส. : ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย 2561258,000