Shadow
การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ผ่านในปีแรก

ค้นหานักศึกษา

ลำดับที่รหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลชั้นปีที่อาจารย์ที่ปรึกษา
1B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
2B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
3B6128883 นางสาวรุจิราภรณ์ สีพรมสุข1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
4B6129064 นางสาวฐิติยา หาญสระคู1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
5B6129170 นางสาวจิดาภา อัคราช1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
6B6129248 นางสาวทรัพย์สินันต์ สอนโส1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ
7B6129552 นางสาวปัณฑิตา บุญมีมีไชย1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
8B6129606 นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
9B6129644 นางสาวโชติกา คำบุญเหลือ1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
10B6129705 นางสาวธิติสุดา พรมมา1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
11B6129712 นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
12B6129255 นางสาววันวิสาข์ สู่สุข1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
13B6129569 นางสาวนันทิชา หิรัญคำ1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
14B6129651 นางสาวภาวรินทร์ แต้ธวัช1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
15B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
16B6129026 นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
17B6129132 นางสาวสิริขวัญ อุดรสถิตย์1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
18B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
19B6129187 นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
20B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
21B6129231 นายณัฐพล พรมอ่อน1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
22B6129378 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีขันตรี1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
23B6129422 นางสาวศศิธร ลาวกับเพ็ชร1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
24B6129811 นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่1รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
25B6128791 นางสาวอภิญญา จันทร์คณา1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
26B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
27B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
28B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
29B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
30B6129163 นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
31B6129460 นางสาวปิยฉัตร อินทร์เสนา1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
32B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
33B6129620 นางสาวลักษิกา ผาดไธสง1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
34B6129804 นางสาววริญญา แสงพล1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
35B6129828 นางสาวสุพาภรณ์ ชะโนรับ1อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
36B6128845 นางสาวดั่งฝัน เจริญไวย์1อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
37B6129415 นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี1อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
38B6128951 นางสาวสุภนิดา แก้วมณี1อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
39B6128623 นางสาวตามหทัย ออกสันเทียะ1อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
40B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์1อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
41B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน1อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
42B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
43B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
44B6129149 นางสาวสิรินญา นุวรรโน1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
45B6129439 นางสาวปิยะภา ถันชนนาง1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
46B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
47B6129538 นางสาวนันทิยา ปราบมีชัย1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
48B6129545 นางสาวมณีรัตน์ บัวแก้ว1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
49B6129613 นางสาวปริยากร ธรรมทวี1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
50B6129668 นางสาวกนกวรรณ ภายอุ้ม1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
51B6129743 นางสาวณัฏฐนารา วันพุทธา1อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
52B6128920 นางสาวรวิสรา แก่นพุดซา1อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
53B6129293 นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปัญญา1อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
54B6129347 นางสาวพรทิวา วรสาร1อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
55B6129385 นางสาวเวสิยา ภักตะภา1อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
56B6129477 นางสาวปนัดดา ปานทอง1อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
57B6129750 นางสาวกรกนก ใยวังหน้า1อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
58B6128661 นางสาวธัญลักษณ์ ครึ้มค้างพลู1อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
59B6128692 นางสาวประภาพรรณ คอนเพชร1อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
60B6128913 นางสาวพรพิมล มาตรนอก1อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
61B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง1อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
62B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด1อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
63B6129286 นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี1อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
64B6129781 นางสาวชมชนก ลาภวิเศษแท้1อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
65B6128807 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
66B6128821 นางสาวดาราวดี สร้อยเสน1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
67B6129194 นางสาววรรณิกา โสภา1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
68B6129262 นางสาวโชษิตา จิตประเสริฐ1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
69B6129279 นางสาวนันทพร จันทร์สะอาด1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
70B6129361 นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
71B6129453 นางสาวภณิดา เทศจันดา1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
72B6129514 นางสาวลักษณา ภูอาจสูง1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
73B6129637 นางสาวสุรีรักษ์ ประทุมตรี1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
74B6129798 นางสาวโศรญา จันโสภา1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
75B6129842 นางสาวอัญญารัตน์ เทพศรีหา1อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
76B6128722 นางสาวพนิตนันท์ โยธะพงษ์1อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ
77B6128784 นางสาวยุวรินทร์ ยางสุข1อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ
78B6128630 นางสาวปิยฉัตร อินทร์บัว1อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ
79B6128685 นางสาวพิชญ์สินี สิงห์เหลือ1อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ
80B6128760 นายอิทธิพล กล่อมศรี1อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ
81B6129200 นางสาวอริศรา สิงหรา1อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ
82B6129125 นางสาวอัสมา ภักดี1อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
83B6129323 นายอนนต์ พาริหาญ1อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
84B6129583 นางสาวอภิสรา กิ่งแสง1อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
85B6129590 นางสาวสุพิชญา มนปาน1อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
86B6129040 นางสาวกุลสินี ศรีวัฒนพงศ์1อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
87B6129330 นางสาวปวีณา โสละมัด1อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
88B6129446 นางสาวดวงหทัย จันทิยศ1อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
89B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์1อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
90B6128975 นางสาวกัลยารัตน์ แสนคำลอ1อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
91B6129088 นางสาวชัชรฎา เงางาม1อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
92B6129309 นางสาวธิดารัตน์ กาญบุตร1อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
93B6129521 นางสาวดวงฤทัย พุฒิอาภากร1อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
94B6128890 นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์1อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
95B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว1อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
96B6129316 นางสาวณัฐวรา จันคนา1อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
97B6129354 นายชญานินทร์ พาชนิต1อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
98B6129729 นางสาวปภัสสร คำแสน1อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
99B6129767 นางสาวรินลณี วงศ์ศรีทา1อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
100B6129774 นางสาวพรพิมล ชี้กิ่ง1อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
101B6128708 นางสาวชโลชา สมทรัพย์1อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
102B6128838 นางสาวอนิษา แก้วพินึก1อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
103B6129101 นางสาวณิชากร คำแปง1อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
104B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน1อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
105B6129736 นางสาวธิดาพร เกษทองมา1อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
106B6129408 นางสาวอัญญาภรณ์ สิทธิศร1อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
107B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม1อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
108B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ1อาจารย์สกุลพร สงทะเล
109B6128869 นางสาววิชุดา ลาภเงิน1อาจารย์สกุลพร สงทะเล
110B6128876 นางสาวศิริตา จริตรัมย์1อาจารย์สกุลพร สงทะเล
111B6128678 นางสาวเจนจิรา ตอสี1อาจารย์สกุลพร สงทะเล
112B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์1อาจารย์สกุลพร สงทะเล
113B6128777 นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต1อาจารย์สกุลพร สงทะเล
114B6128753 นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง1อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
115B6129033 นางสาวกันทิมา เอ็มประโคน1อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
116B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์1อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
117B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี1อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
118B6129392 นางสาวพรรณภัทร์ ยอดอ่อน1อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
119B6129675 นางสาวศุภดาว เป็นสมรักษ์1อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
120B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์1อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
121B6129699 นางสาวลลิตา สมทรัพย์1อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
122B6090012นางสาวปรียฉัตร ณะพรานบุญ2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
123B6090029นางสาวธีรนันท์ ออมอด2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
124B6090036นางสาวสุพิชญา คงวงศ์2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
125B6090043นางสาวอรดี เพชรราช2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
126B6090050นางสาวจินต์จุฑา หวายสันเทียะ2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
127B6090067นางสาวกนิษฐา มัดทองหลาง2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
128B6090074นางสาวเจนจิรา มหาวงค์2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
129B6090081นางสาวมัสลิสา คำผุย2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
130B6090104นางสาวกรรณิกา เกษงาม2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
131B6090111นางสาวณีรวัลย์ มุ่งเกี่ยวกลาง2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
132B6090128นางสาวกนกวรรณ จันทา2อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
133B6090135นางสาวกมลชนก ดาแก้ว2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
134B6090142นางสาวธันญธร เพิ่มขึ้น2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
135B6090159นางสาวศิริพร เพ็ชรโรจน์2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
136B6090166นางสาวปิ่นมณี ภูมิโคกรักษ์2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
137B6090173นางสาวมัฑกานต์ ไชยฮ้อย2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
138B6090180นางสาวอิสริญา ศรีญา2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
139B6090197นางสาวเจนสุดา นาสมภักดิ์2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
140B6090203นางสาวปุณยนุช คงแก้ว2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
141B6090210นางสาวอโณทัย ผองสูงเนิน2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
142B6090227นางสาวณัฐนิชา ตระกุลรัมย์2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
143B6090234นางสาววิชุดา มูลวิชา2อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
144B6090241นางสาวขวัญชนก ยงยันต์2อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
145B6090258นางสาวนิตยา อาจเชื้อ2อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
146B6090265นางสาวสุชาดา คำโคกกรวด2อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
147B6090289นางสาววิลาวัลย์ ฆ้องกระโทก2อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
148B6090296นางสาวรังสิมา ครอสูงเนิน2อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
149B6090302นางสาวรังสิมา จุฑาชื่น2อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
150B6090326นางสาวศศิพร แว่นวิเศษ2อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
151B6090333นางสาวเอเชีย ปอสูงเนิน2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
152B6090340นายพิเชษฐ์ เขตบุรี2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
153B6090357นางสาวมณีรัตน์ แต้มสีคราม2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
154B6090364นางสาวสุวิมล สลักศิลป์2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
155B6090371นางสาวธัญญนาถ ดาษดื่น2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
156B6090388นางสาวพรทิพย์ ฝ้ายสีงาม2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
157B6090395นางสาวณัฐรัตน์ แสนศิริ2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
158B6090401นางสาวกาญจนา หงษ์สวัสดิ์2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
159B6090432นางสาววริศรา วงษ์พยับ2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
160B6090449นายไอศวรรย์ รักวงศ์2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
161B6090456นางสาวทัตติยา จอมเกาะ2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
162B6090463นางสาวณัฐธินี มีทรัพย์2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
163B6090470นางสาววิภาพร โลกประโคน2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
164B6090487นางสาวพัชราวดี ปาโส2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
165B6090494นางสาวพิชญาภร ยำเกรง2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
166B6090500นางสาวสุธาทิพย์ พันธรักษา2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
167B6090517นางสาวณัฐธิดา ขอเหนี่ยวกลาง2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
168B6090524นางสาวอุไรรัตน์ กองสมบัติ2อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
169B6090531นางสาวเพ็ญพิชชา พุ่มบ้านเซ่า2อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
170B6090548นายณฤพนธ์ ซ้ายสุข2อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
171B6090555นางสาววรารัตน์ สมัตถะ2อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
172B6090562นางสาวแพรพลอย สุทธิอาคาร2อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
173B6090586นางสาวอรยา ไกรสิทธิ์2อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
174B6090593นางสาวสุทธิดา เด่นกลาง2อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
175B6090609นางสาววารีรัตน์ ทองเทศ2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
176B6090616นายอนาวิน รอดกระโทก2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
177B6090623นางสาวเขมิกา รัตนทรัพย์2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
178B6090630นางสาวปิยธิดา อินทร์แก้ว2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
179B6090647นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
180B6090654นางสาวอำภาวรรณ จรถวิล2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
181B6090661นางสาวอรชร พาหะนิชย์2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
182B6090685นางสาววาสนา มูลเซอร์2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
183B6090692นางสาวอิงอร กอมณี2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
184B6090708นางสาวจิรภัทร สีหานาม2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
185B6090715นางสาวปาริชาติ แพงน้อย2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
186B6090739นางสาวพิมรัก แย้มกลาง2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
187B6090746นางสาวสิรภัทร ทรัพย์ปริญญาพร2อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี
188B6090760นางสาวพรรษชล กิติสกนธ์2อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
189B6090777นางสาวอนัญญา นามวงศ์2อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
190B6090807นางสาวชนนิภา อบอุ่น2อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
191B6090814นางสาววรรณวรีลักษณ์ มุ่งแฝงกลาง2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
192B6090821นางสาวณัฐริกา สีหานนท์2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
193B6090838นางสาวรัตติญา ใจเที่ยง2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
194B6090852นางสาวผการัตน์ ดวงนามน2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
195B6090876นางสาวศิริวัฒนา รักแก้ว2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
196B6090890นางสาวพรนภัส โรจนกร2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
197B6090920นางสาวณัฐกานต์ ศิริศิลป์2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
198B6091033นางสาวสินีนาถ ประทุม2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
199B6091033นางสาวสุทธิพร สุทธิ2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
200B6091040นางสาวบีรยา ช่อจันทร์2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
201B6091064นางสาวจุฑามาศ พะยอมใหม่2อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
202 B5990184 นางสาววรางคณา จุนใจ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
203 B5990191 นางสาวอรวรรณ อภิกรกุล3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
204 B5990207 นางสาวพรประภา กัลยานุกิจ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
205 B5990214 นางสาวชุติภา อินทร์ติยะ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
206 B5990221 นางสาวพรธีรา สาระการ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
207 B5990269 นางสาวสุนิตา อาจเทเวศน์3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
208 B5990276 นางสาววันวิสาข์ ตวนชัยภูมิ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
209 B5990283 นางสาวกนกวรรณ วิชาเกวียน3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
210 B5990290 นางสาวสมฤดี สุขเกิด3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
211 B5990047 นางสาววรดา แพรวงศ์นุกูล3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
212 B5990054 นางสาวจริยาพร สงวนสุข3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
213 B5990061 นางสาวจารุมน สุขะ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
214 B5990085 นางสาวศศิวนันท์ จันทร์สำราญ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
215 B5990092 นางสาวอรอนงค์ ขุนหอม3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
216 B5990108 นางสาวมนิตา คำจร3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
217 B5990115 นายอนันต์สิทธิ์ ไกรสน3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
218 B5990122 นางสาวดลพร ตติยรัตน์3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
219 B5990146 นางสาวชมพูนุช เพชรวิเศษ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
220 B5990016 นางสาวณัฎฐินี มัดยารัมย์3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
221 B5990023 นางสาวจุฑามาศ อย่าเสียสัตย์3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
222 B5990030 นางสาวศิรินภา เชียงเงิน3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
223 B5990450 นางสาวอารีรัตน์ เปริยะรางกูร3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
224 B5990467 นางสาววิสสุตา เฉยชัยภูมิ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
225 B5990474 นางสาวพัทธนันท์ ครองสมบัติ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
226 B5990481 นางสาวจิราพัชร วิสีปัตน์3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
227 B5990498 นางสาววิลาวัณย์ จันทวงศ์3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
228 B5990511 นางสาวสัจจพร วงค์ศรียา3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
229 B5990528 นางสาวมัณฑนา ศรีเชียงสา3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
230 B5990542 นางสาวอริศรา ผาบถา3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
231 B5990559 นางสาวพรรณิดา กองทอง3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
232 B5990566 นางสาวธันยาพร ผดุงชีพ3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
233 B5990573 นางสาวดนยา วะสัตย์3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด
234 B5990245 นางสาววิภาพรรณ เพชรสมบัติ3รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
235 B5990252 นางสาวจิราพร ศรีพันธ3รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
236 B5990436 นางสาวบุษบา วัชรนิติธรรม3อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
237 B5990443 นายเกียรติศักดิ์ คงปราโมทย์3อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
238 B5990580 นางสาวสิริวรรณ แบนไธสง3อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
239 B5990597 นางสาวกิรนันท์ มีกำปัง3อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
240 B5990603 นางสาวปนิดา พิพวนนอก3อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
241 B5990610 นางสาวดรุณี จากกุลชอน3อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
242 B5990627 นางสาวกาญจนาพร จองชัย3อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
243 B5990634 นางสาววิภารัตน์ พิมสันเทียะ3อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
244 B5990641 นางสาวแวววรรณ วงศ์จอม3อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
245 B5990351 นางสาวชมพูนุช เหมือนด้วง3อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
246 B5990368 นางสาวน้ำฝน วงษ์หมากเห็บ3อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
247 B5990382 นางสาวณิชาภัทร คำเบี้ยว3อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
248 B5990399 นายสหวิช มูลสิติ3อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
249 B5990405 นางสาวธัญญานุช ศรีชัยนาท3อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
250 B5990429 นางสาวพรประกาย คิดดี3อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
251 B5990771 นางสาวปาลิตา อยู่รัมย์3อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
252 B5990788 นางสาวนฤมล แสงแก้ว3อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
253 B5990160 นางสาวจุฑารัตน์ จันทราเทพ3อาจารย์จินตนา ตาปิน
254 B5990177 นางสาวสุกัญญา ก่องดวง3อาจารย์จินตนา ตาปิน
255 B5990306 นางสาวปัณชญา ศุภธนกำธร3อาจารย์จินตนา ตาปิน
256 B5990313 นางสาวณิชนันทน์ วงค์เกียรติขจร3อาจารย์จินตนา ตาปิน
257 B5990320 นางสาวศิริยากร แก้วมงคล3อาจารย์จินตนา ตาปิน
258 B5990337 นางสาวปฐมาภรณ์ กันยะ3อาจารย์จินตนา ตาปิน
259 B5990658 นางสาวปรียาภรณ์ วงภักดี3อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
260 B5990665 นางสาวสมพิศ กิ่งโคกกรวด3อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
261 B5990672 นางสาวธันยากานต์ โชติธนะจารุวัชร์3อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
262 B5990795 นายกิฏิวรรษ สัจจลักษณ์3อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
263 B5990801 นางสาวอริสา เกษมณีโชตินันท์3อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
264 B5990825 นางสาวกมลวรรณ วงศ์นอก3อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
265 B5990689 นายบริภัฏ พิมอักษร3อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
266 B5990696 นางสาวศิรดา บุตรสมศรี3อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
267 B5990702 นางสาวกัญญารัตน์ กูลภูเขียว3อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
268 B5990719 นางสาวแคทรียา คำอู3อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
269 B5990153 นางสาวชนานันท์ บุตรโต3อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
270 B5990726 นางสาวสุชาดา ฉิมงาม3อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
271 B5990740 นายไตรภพ ปิดตานัง3อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
272 B5890019 นางสาวพรสินี โสพล4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
273 B5890033 นางสาวณัฏฐนิชา ญาติดอน4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
274 B5890088 นางสาวเจนจิรา จันทร์เจ้า4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
275 B5890286 นางสาวศิริประภา พลโลกา4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
276 B5890323 นางสาววิภาวรรณ บูรณาธนไชย4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
277 B5890330 นางสาวธนภรณ์ ท้วมเนตร4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
278 B5890361 นางสาวพรรนิสา กรมรินทร์4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
279 B5890125 นางสาวชดาภา จรูญทองแถม4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
280 B5890248 นางสาวอรยา บูรณะ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
281 B5890255 นางสาวทิพย์ติยา กล่ำกลาง4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
282 B5890507 นางสาวผกามาศ บุณยานันต์4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
283 B5890637 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยะราช4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
284 B5890736 นางสาวอุไรรัตน์ ลาดโยค4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
285 B5890743 นางสาวจุฑารัตน์ เพิงขุนทด4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
286 B5890767 นางสาวกัญญารัตน์ ไพรวิจารย์4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
287 B5890101 นายสุวิจักขณ์ เจนปิยพงษ์4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
288 B5890538 นางสาวอภิญญา สังเกตุ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
289 B5890545 นางสาวกรณิการ์ แสนลา4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
290 B5890651 นายเอกบดินทร์ อินทร์ลา4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
291 B5890668 นางสาวพัชรพร จงผ่อนกลาง4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
292 B5790470 นางสาวนิชานาถ กาบบัวศรี4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
293 B5790616 นางสาวศุภรัตน์ อ่อนทะ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
294 B5890422 นายธีระศักดิ์ งามจำรัส4อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
295 B5890453 นายมนัส ใจภักดี4อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
296 B5890149 นางสาวพัชรินทร์ พรมแพน4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
297 B5890163 นางสาวอนุชตรา บุญมา4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
298 B5890170 นางสาวสิริกัญญา บุสจันทร์4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
299 B5890187 นางสาวอรอนงค์ โชคคุณ4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
300 B5890194 นางสาววารุณี พรคนึง4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
301 B5890200 นางสาวสิริวรรณ เดียขุนทด4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
302 B5890217 นางสาวพรรณิภา โนนสีราช4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
303 B5890224 นางสาวสุฑาสิณี สุทธสนธ์4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
304 B5890231 นางสาวภิญญดา วัฒนสารสมบัติ4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
305 B5890262 นางสาวกาญจนา ปานสิงห์4อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
306 B5890095 นางสาวปริชญา นาราช4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
307 B5890293 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมรัตน์4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
308 B5890309 นางสาวสุภัทรา เดสูงเนิน4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
309 B5890316 นางสาวสุธิดา สืบอนันต์4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
310 B5890347 นางสาวสุธินี ใจเสงี่ยม4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
311 B5890378 นางสาวณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
312 B5890385 นางสาวสิราวดี คูณขุนทด4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
313 B5890392 นางสาวสวนันท์ วาจามั่น4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
314 B5890408 นางสาวณัฐวดี น้อยหลุบเลา4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
315 B5890439 นางสาวพัชรินทร์ ประกอบสุข4อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
316 B5890552 นางสาวปราชญาพัชร์ มนตรี4อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
317 B5890569 นางสาวสิรินยา แก้วยศ4อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
318 B5890576 นางสาวอรวรรณ มณีวรรณ4อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
319 B5890583 นางสาวสุพัตรา บุดศรี4อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
320 B5890590 นางสาวฐิตามร แวดไธสง4อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
321 B5890606 นางสาวอาทิตยา สิมมา4อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
322 B5890613 นางสาวณิชกานต์ ขันติวงศ์4อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
323 B5890620 นางสาวธัญญารัตน์ ชมชื่น4อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
324 B5890040 นางสาวชณิชฐา ใกล้ด่านกลาง4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
325 B5890118 นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ต่างกลาง4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
326 B5890156 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรุสากล4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
327 B5890279 นางสาวมนัญญา จีบโพธิ์4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
328 B5890415 นางสาวชลธิชา ลีตานา4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
329 B5890446 นางสาวกัลยาณี เเขกวงษ์4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
330 B5890460 นางสาวรัติกาล เหง้าสา4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
331 B5890477 นางสาวสุมาลี พันวาสนา4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
332 B5890484 นางสาวสุนิดา แก้วแจ่มจันทร์4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
333 B5890491 นางสาวพรนารายณ์ ทะคำ4อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
334 B5790579 นางสาวภณิดา เครือสูงเนิน4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
335 B5890675 นางสาวกิตติยา ศรีเจริญ4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
336 B5890682 นางสาวกนกวรรณ เล้าพานิชวัฒนา4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
337 B5890699 นางสาวกรรณิการ์ ทับทิมกลาง4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
338 B5890705 นางสาวมานิตา สิงหบุตร4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
339 B5890712 นางสาวศุภาวรรณ ละเลิศ4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
340 B5890729 นางสาวเบญจมาศ อันมาก4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
341 B5890811 นางสาววัลย์ลดา สอนทวี4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
342 B5890828 นางสาวลักษณารีย์ พันธุ์รัมย์4อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
343 B5890057 นางสาวอรพิมพ์ น้ำนิล4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
344 B5890064 นางสาวสุลัคณา ดวงราษี4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
345 B5890071 นางสาวหนึ่งฤทัย ปรางประเสริฐ4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
346 B5890132 นางสาวนิตยา มาชัยภูมิ4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
347 B5890514 นางสาวปภัสกานต์ เขียวดี4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
348 B5890521 นางสาวอารียา เล็กสิงห์โต4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
349 B5890774 นางสาวจุฑามาศ ถอนโพธิ์โคกสูง4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
350 B5890781 นางสาวทศพร กิ่งกุ่มกลาง4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
351 B5890798 นางสาวเมธาวี โอวัฒนานวคุณ4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
352 B5890804 นางสาวสุธิตา กำมา4อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
353 B5790678 นางสาวอาริยา แจ้งเขว้า4อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ